Privacy Statement

Privacy Statement

Dit is het Privacy statement van Dujob BV en Dujob Services, hierna te noemen als “Dujob”. Om jou goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Dujob jouw persoonsgegevens.

Dujob acht een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Jouw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij Dujob veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Dujob een Privacy statement?

We hebben in dit Privacy statement op een rijtje gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Je kunt in dit Privacy statement lezen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, voor welke doeleinden, wie jouw gegevens mag inzien, hoe wij jouw gegevens bewaren, aan wie wij jouw gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen. Jouw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat ben jij. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van jou als je bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als je de website van Dujob bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat jouw persoonsgegevens door jouzelf of door een derde met Dujob worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’.

Waarop is dit Privacy statement van toepassing?

Dit Privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Dujob van jou verwerkt in het kader van haar dienstverlening op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze.

Van wie verwerkt Dujob persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die deze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer (potentiele) uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollkrachten en klanten van Dujob. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van onze (potentiele) opdrachtgevers, zakelijke klanten, leveranciers of business partners.

Belangrijk: als je als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van de medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent je volgens de geldende wetgeving verplicht om jouw medewerkers hierover te informeren. Je kunt dit Privacy Statement aan alle medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Dujob omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is Dujob, gevestigd aan Traktieweg 8c, 8304 BA te Emmeloord. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Dujob BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69115621. Dujob Services staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32136747.

Waarvoor gebruikt Dujob jouw persoonsgegevens?

Dujob mag enkel persoonsgegevens van jou verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn:

 1. Jouw toestemming. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken;
 2. De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 3. De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 4. De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van jouw gezondheid; en
 5. De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Dujob, waarbij jouw belang niet prevaleert. Dujob verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

In het algemeen verzamelen en verwerken wij jouw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als uitzend- en detacheringsbureau, zoals bijvoorbeeld bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, bemiddeling van ZZP’ers, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek vragen wij jou om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

 1. Om met jou een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren.
 2. Om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren.
 3. Om jouw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, jouw beschikbaarheid vast te leggen en jou in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties.
 4. Om jou te bemiddelen naar werk, jou carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te bieden waaronder onder andere opleidingen, jou in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor jou te regelen.
 5. Om met jou, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.
 6. Om jou te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op jouw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een vacature-alert).
 7. Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.
 8. Om jou met jouw eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van ons besloten webportaal.
  om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies.
 9. Om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 10. Om jou persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten op jouw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die jij met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over jouw gebruik van de websites/social media/blogs van Dujob.
 11. Om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website en het besloten web-portaal) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.
 12. Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij jouw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we jou conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij inschrijving:

 1. NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.
 2. Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 3. Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 4. Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 5. Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 6. Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.
 7. Op het moment dat jij voor ons kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:
 8. Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning.
 9. Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
 10. Indien akkoord gegeven wordt voor dit Privacy statement zullen wij de persoonsgegevens opslaan, deze worden gebruikt voor alle doeleinden zoals beschreven in dit Privacy statement.
 11. Wanneer jij ons toestemming geeft, zullen wij jouw persoonsgegevens tot maximaal 2 jaar na datum van toestemming bewaren.

Hoe gaat Dujob met jouw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met jouw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Dujob een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer je van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heb je het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag 0900-2001201

Veilig

Om jouw privacy en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen, treft Dujob passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Dujob niet iedereen toegang heeft tot al jouw gegevens. Onze systemen zijn zo ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op jouw persoonsgegevens voor jou mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Dujob is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Dujob zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in jouw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

Dujob bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer jij ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

Dujob kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent Dujob haar medewerking.

Doorgeven van jouw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Dujob zal jouw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer jij een verklaring hebt getekend waarin je toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met Dujob

Veel contacten tussen jou en Dujob verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die jij daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook, Twitter) of via www.eurosafesolutions.nl contact met Dujob. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij jou vandaan komen maar ook van Dujob. De persoonsgegevens die je daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Dujob worden verwerkt. Bijvoorbeeld om jouw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bellen met Dujob

Als jij ons belt of wij jou bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we jou beter van dienst kunnen zijn.

Bezoek aan de website van Dujob

Als jij onze website bezoekt, registeren we jouw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder lees je waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met jouw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als je internet met de mobiele telefoon. Zonder IP-adres kun je niet internetten. Dujob houdt IP-adressen bij om jou te behoeden voor internetfraude.

Wat doen we met jouw bezoekgegevens?

Op de websites van Dujob worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Dujob klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer, tablet, telefoon. etc.(‘device’), wordt opgeslagen.

Met jouw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op jouw device. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jouw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om bijv. vacature-alerts af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wat zijn jouw rechten?

Wanneer Dujob persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Jouw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen je op de hoogte als wij persoonsgegevens van jou verwerken

Dujob verstrekt voor het verwerken van jouw gegevens informatie aan jou betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij jouw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die je hebt en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien je reeds op de hoogte bent van de verwerking van jouw gegevens of indien een mededeling aan jou onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in jouw gegevens

Ben je ingeschreven bij Dujob en wil je zien welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van jouw ‘Recht van inzage’. We verzoeken je wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens je graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om gegevens te rectificeren als jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als jouw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die jouw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer jouw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, je bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer jouw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van jou te bewaren. Denk hierbij aan BSN of een kopie van jouw identiteitsbewijs als jij voor ons werkt of hebt gewerkt.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heb je recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien je van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dujob onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door Dujob kun je bezwaar maken indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer je niet wilt dat wij jouw persoonsgegevens gebruiken om jou persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer je zelf jouw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heb je in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij jouw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan jou zullen verstrekken, wanneer je ons daarom verzoekt.

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

Als je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van jouw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op jouw verzoek.

Wij vragen je jezelf te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Instellen klikgedrag

Als je niet wilt dat Dujob jouw klikgedrag gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen, dan kun je dit bij ons melden door een mail te sturen naar: info@dujob.nl.

Over dit privacy statement

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op:

Dujob BV
Traktieweg 9c
8304 BA Emmeloord

www.dujob.nl

Privacy Statement

Dit is het Privacy statement van Dujob BV en Dujob Services, hierna te noemen als “Dujob”. Om jou goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Dujob jouw persoonsgegevens.

Dujob acht een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Jouw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij Dujob veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Dujob een Privacy statement?

We hebben in dit Privacy statement op een rijtje gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Je kunt in dit Privacy statement lezen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, voor welke doeleinden, wie jouw gegevens mag inzien, hoe wij jouw gegevens bewaren, aan wie wij jouw gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen. Jouw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat ben jij. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van jou als je bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als je de website van Dujob bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat jouw persoonsgegevens door jouzelf of door een derde met Dujob worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’.

Waarop is dit Privacy statement van toepassing?

Dit Privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Dujob van jou verwerkt in het kader van haar dienstverlening op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze.

Van wie verwerkt Dujob persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die deze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer (potentiele) uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollkrachten en klanten van Dujob. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van onze (potentiele) opdrachtgevers, zakelijke klanten, leveranciers of business partners.

Belangrijk: als je als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van de medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent je volgens de geldende wetgeving verplicht om jouw medewerkers hierover te informeren. Je kunt dit Privacy Statement aan alle medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Dujob omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is Dujob, gevestigd aan Traktieweg 8c, 8304 BA te Emmeloord. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Dujob BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69115621. Dujob Services staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32136747.

Waarvoor gebruikt Dujob jouw persoonsgegevens?

Dujob mag enkel persoonsgegevens van jou verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn:

 1. Jouw toestemming. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken;
 2. De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 3. De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 4. De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van jouw gezondheid; en
 5. De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Dujob, waarbij jouw belang niet prevaleert. Dujob verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

In het algemeen verzamelen en verwerken wij jouw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als uitzend- en detacheringsbureau, zoals bijvoorbeeld bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, bemiddeling van ZZP’ers, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek vragen wij jou om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

 1. Om met jou een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren.
 2. Om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren.
 3. Om jouw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, jouw beschikbaarheid vast te leggen en jou in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties.
 4. Om jou te bemiddelen naar werk, jou carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te bieden waaronder onder andere opleidingen, jou in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor jou te regelen.
 5. Om met jou, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.
 6. Om jou te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op jouw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een vacature-alert).
 7. Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.
 8. Om jou met jouw eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van ons besloten webportaal.
  om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies.
 9. Om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 10. Om jou persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten op jouw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die jij met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over jouw gebruik van de websites/social media/blogs van Dujob.
 11. Om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website en het besloten web-portaal) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.
 12. Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij jouw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we jou conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij inschrijving:

 1. NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.
 2. Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 3. Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 4. Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 5. Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 6. Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.
 7. Op het moment dat jij voor ons kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:
 8. Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning.
 9. Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
 10. Indien akkoord gegeven wordt voor dit Privacy statement zullen wij de persoonsgegevens opslaan, deze worden gebruikt voor alle doeleinden zoals beschreven in dit Privacy statement.
 11. Wanneer jij ons toestemming geeft, zullen wij jouw persoonsgegevens tot maximaal 2 jaar na datum van toestemming bewaren.

Hoe gaat Dujob met jouw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met jouw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Dujob een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer je van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heb je het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag 0900-2001201

Veilig

Om jouw privacy en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen, treft Dujob passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Dujob niet iedereen toegang heeft tot al jouw gegevens. Onze systemen zijn zo ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op jouw persoonsgegevens voor jou mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Dujob is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Dujob zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in jouw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

Dujob bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer jij ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

Dujob kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent Dujob haar medewerking.

Doorgeven van jouw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Dujob zal jouw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer jij een verklaring hebt getekend waarin je toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met Dujob

Veel contacten tussen jou en Dujob verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die jij daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook, Twitter) of via www.eurosafesolutions.nl contact met Dujob. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij jou vandaan komen maar ook van Dujob. De persoonsgegevens die je daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Dujob worden verwerkt. Bijvoorbeeld om jouw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bellen met Dujob

Als jij ons belt of wij jou bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we jou beter van dienst kunnen zijn.

Bezoek aan de website van Dujob

Als jij onze website bezoekt, registeren we jouw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder lees je waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met jouw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als je internet met de mobiele telefoon. Zonder IP-adres kun je niet internetten. Dujob houdt IP-adressen bij om jou te behoeden voor internetfraude.

Wat doen we met jouw bezoekgegevens?

Op de websites van Dujob worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Dujob klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer, tablet, telefoon. etc.(‘device’), wordt opgeslagen.

Met jouw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op jouw device. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jouw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om bijv. vacature-alerts af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wat zijn jouw rechten?

Wanneer Dujob persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Jouw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen je op de hoogte als wij persoonsgegevens van jou verwerken

Dujob verstrekt voor het verwerken van jouw gegevens informatie aan jou betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij jouw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die je hebt en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien je reeds op de hoogte bent van de verwerking van jouw gegevens of indien een mededeling aan jou onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in jouw gegevens

Ben je ingeschreven bij Dujob en wil je zien welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van jouw ‘Recht van inzage’. We verzoeken je wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens je graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om gegevens te rectificeren als jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als jouw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die jouw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer jouw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, je bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer jouw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van jou te bewaren. Denk hierbij aan BSN of een kopie van jouw identiteitsbewijs als jij voor ons werkt of hebt gewerkt.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heb je recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien je van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dujob onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door Dujob kun je bezwaar maken indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer je niet wilt dat wij jouw persoonsgegevens gebruiken om jou persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer je zelf jouw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heb je in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij jouw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan jou zullen verstrekken, wanneer je ons daarom verzoekt.

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

Als je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van jouw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op jouw verzoek.

Wij vragen je jezelf te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Instellen klikgedrag

Als je niet wilt dat Dujob jouw klikgedrag gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen, dan kun je dit bij ons melden door een mail te sturen naar: info@dujob.nl.

Over dit privacy statement

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op:

Dujob BV
Traktieweg 9c
8304 BA Emmeloord

www.dujob.nl

Meer informatie over deze vacature?

Laat hieronder vrijblijvend je gegevens achter en een van onze medewerkers neemt zo snel mogelijk contact met je op.